کلمه یا متن مورد نظر را بنویسید

رسیدگی به شکایات

هر مشکلی در کمیت یا کیفیت محصول دریافتی داشتید ابتدا:

با مسئول امور مشتریان در میان بگذارید و در صورت عدم رفع مشکل با شماره همراه مدیر تماس بگیرید:

امور مشتریان و پاسخ به مشتریان: تلفن: ۰۲۱۶۶۴۷۶۶۹۲ – ۶۶۴۷۶۶۹۳ – ۰۹۱۲۰۲۴۵۷۳۱

پست الکترونیک: info@meydanak.com

preloader